Disclaimer

De websites van ECOstyle en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van ECOstyle BVBA (hierna te noemen ECOstyle). Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ECOstyle. Het betreft de inhoud van alle ECOstyle websites, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij ECOstyle. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ECOstyle is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van ECOstyle, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van ECOstyle is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

ECOstyle is trots maar ook zuinig op het sterke merk dat door de jaren heen is opgebouwd. Om beschadiging aan het merk te voorkomen, zijn er duidelijke richtlijnen over het gebruik van de naam ECOstyle, het logo, de pay-off en de beelden van ECOstyle. ECOstyle staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

In het geval dat geen toestemming is verleend, maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van ECOstyle, zal ECOstyle zich op haar rechten beroepen. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald. Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van ECOstyle voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits daarvoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door ECOstyle. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ECOstyle via info@ecostyle.be.

Aansprakelijkheid

ECOstyle besteedt veel zorg en aandacht aan de op deze website getoonde informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de websites verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal ECOstyle de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

ECOstyle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. ECOstyle behoudt zich het recht voor recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel ECOstyle alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ECOstyle niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in de website leiden naar websites buiten het domein van ECOstyle - geen eigendom van ECOstyle – zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat de bezoeker de website van ECOstyle. Hoewel ECOstyle uiterst terughoudend is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ECOstyle worden onderhouden wordt afgewezen.

ECOstyle sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Zoekveld

10 + 8 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.