Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemeen

1. Onder ECOstyle BVBA wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te Geetbets, Glabbeekstraat 129, 3450 Geetbets, handelend in milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen, organische meststoffen en aanverwante artikelen.

2. Hierna zal ECOstyle BVBA worden aangeduid als leverancier, de wederpartij als afnemer.

3. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en offertes en van overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen, voorzover partijen hiervan niet schriftelijk zijn afgeweken.

4. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bevatten in totaal 8 artikels.

5. Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Bestelling

1. Bij annulatie van een bestelling wordt aan leverancier een forfaitair bedrag gelijk aan 1/3 van de totale verkoopsom betaald, dit forfaitair bedrag moet o.a. de specifieke schade dekken wegens het niet verder kunnen verkopen van een bestelling op maat. Terugzending van goederen die een behandeling ondergingen wordt niet aangenomen.

Levering/levertijd

1. De opgave van leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is niet bindend. Overschrijding van deze termijn, door welke oorzaak ook, zal afnemer nooit het recht geven tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zal leverancier in nader overleg treden met afnemer. Tevens vrijwaart afnemer leverancier tegen eventuele aanspraken die derden uit hoofde van verlate levering jegens haar (pogen) geldend (te) maken.

2. Levering geschiedt, afhankelijk van hetgeen werd overeengekomen, door afgifte van de zaken op het door afnemer opgegeven afleveringsadres of doordat afnemer de zaken bij leverancier afhaalt.

3. Tenzij anders overeengekomen reizen de zaken voor rekening en risico van afnemer, ook bij franco-levering.

4. De aangeduide losplaats moet behoorlijk bereikbaar zijn en alle gevolgen voortspruitende uit een slecht gelegen of moeilijk bereikbare losplaats zijn uitsluitend ten laste van afnemer die door de aanduiding alleen ervan alle risico’s i.v.m. de goederen op zich neemt.

5. Indien leverancier na het sluiten van de overeenkomst verneemt van omstandigheden, die aan leverancier goede grond geven te vrezen, dat afnemer zijn plicht tot betaling van de koopprijs niet kan nakomen, is leverancier bevoegd de levering op te schorten.

6. Indien één der partijen als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de overeenkomst, binnen de 30 dagen nadat het overmacht veroorzakende feit zich voordeed bij schriftelijke aan de wederpartij gerichte verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadeloosstelling jegens de wederpartij gehouden is.

Betaling

1. Facturen van leverancier moeten door afnemer binnen resp. Overeenkomstig de op de factuur aangegeven termijn en wijze betaald worden. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. 30 dagen na factuurdatum

2. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is. In dat geval worden alle betalingsverplichtingen van afnemer, ongeacht of leverancier terzake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is afnemer rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de vervaldag, ten bedrage van 1% per maand of gedeelte hiervan.

4. Indien leverancier tot het nemen van incassomaatregelen is gedwongen, is afnemer, onverminderd het gestelde lid 5 van dit artikel, gehouden door leverancier te maken interne kosten te vergoeden. Leverancier wordt in ieder geval geacht tot het nemen van incassomaatregelen gedwongen te zijn indien afnemer meer dan 60 dagen te aanzien van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier in gebreke is.

5. Indien leverancier een uit overeenkomst voortvloeiende vordering ter incasso uit handen moet geven, hetgeen zij in ieder geval geacht moet worden indien afnemer meer dan 60 dagen ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier in gebreke is, komen alle aan de inning van de vordering verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van afnemer. Tot deze kosten wordt ook gerekend de kosten die vallen op de reconventie door afnemer aanhangig gemaakte vordering(en) voor zover die uit de deze overeenkomst voortvloeit (voortvloeien). Deze kosten worden wat hun omvang betreft door de met de inning belaste advocaat en/of deurwaarder van leverancier bepaald. Hun declaraties zijn bindend.

6. Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

Eigendomsrecht

1. Alle goederen blijven eigendom van leverancier tot op het ogenblik van de volledige betaling van de verkoopprijs, intresten en eventuele kosten. Intussen is afnemer verboden de zaken te verhuren, te verkopen, te exporteren of te verpanden of er op welke wijze ook over te beschikken en er enige verandering aan te brengen die er de waarde van zou verminderen. De schending van huidige clausule maakt art. 491 van het Strafwetboek van toepassing.

2. Indien afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is leverancier gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer machtigt leverancier reeds nu voor alsdan daartoe de bij of voor afnemer in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken komen voor rekening van afnemer.

Klachten

1. Bezwaren, om het even welke klachten, terugzending van goederen, moeten schriftelijk gesteld worden; vanaf de 6de dag na de levering zullen zij niet meer aanvaard worden. Behoudens tegenbewijs met geschriften geldt de factuurdatum als leveringsdatum. Bij gebrek aan schriftelijk bezwaar of klacht binnen de 5 dagen volgend op de levering, worden alle zichtbare gebreken gedekt door de levering.

2. Leverancier staat voor verborgen gebreken enkel in wanneer hij daarvan kennis had; die kennis wordt niet vermoed, zij moet door afnemer bewezen worden.

3. Afnemer dient zich ervan bewust te zijn dat de handel in en toepassing van de zaken een grote mate van begeleiding en deskundigheid vereist. Hij dient zich dan ook te houden aan de door leverancier opgestelde voorschriften ten aanzien van behandeling van zaken, die afnemer van tijd tot tijd door leverancier worden overhandigd. Leverancier heeft het recht deze voorschriften zo vaak als zij dit nodig acht te wijzigen om de juiste behandeling van de goederen te waarborgen.

4. Afnemer is verplicht alle voorschriften, instructies, adviezen en handleidingen die hij van leverancier ontvangt door te geven aan eventuele verdere afnemers van hem.

5. Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden, die voortkomen uit het onoordeelkundig gebruik of gebruik niet volgens de regels van de zaken door afnemer of enig persoon, voor wie afnemer aansprakelijk is of aan wie afnemer de instructies had behoren door te geven.

Toepassing van recht/Bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen leverancier en afnemer is Belgisch recht van toepassing. Nederlandse tekst prevaleert De Nederlandse tekst van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden prelaveert boven vertalingen ervan.

Zoekveld

7 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.